Chúng tôi sẽ không có những bí mật. bài viết tuyệt vời 🥤